ผลงานการได้รับรางวัล


     วัน/เดือน/ปี

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ปี พ.ศ.๒๕๕๑

ผู้ฝึกสอนนักเรียน ชนะเลิศ การประกวดโครงงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับภาคตะวันออก ปี พ.ศ.๒๕๕๑

เทศบาลเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปี พ.ศ.๒๕๕๑

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประเทศ ปี พ.ศ.๒๕๕๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

รางวัลครูดีเด่น

เทศบาลเมืองนครนายก 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ชนะเลิศ การประกวดผลงานครู สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับภาคตะวันออก

เทศบาลเมืองนครนายก 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ชนะเลิศ การประกวดผลงานครู สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับประเทศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ปี พ.ศ.๒๕๕๔

ครูดีเด่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ปี พ.ศ.๒๕๕๔

ครูสอนดี ระดับจังหวัดนครนายก

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ปี พ.ศ.๒๕๕๕

หนึ่งแสนครูดี 

คุรุสภา

ปี พ.ศ.๒๕๕๕

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น

คุรุสภา

ปี พ.ศ.๒๕๕๕

เข้าร่วมนำผลงานสื่อนวัตกรรมครู จัดแสดงนิทรรศการผลงานครู งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๕

 อิมแพค เมืองทองธานี เทศบาลนครนนทบุรีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ปี พ.ศ.๒๕๕๕

ผลงานยอดเยี่ยม โครงการประกวดผลงานครูปี ๒๕๕๕  " เทคนิคการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อทรูปลูกปัญญา" รางวัลการศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT  ณ Pei Hwa Presbyterian Primary School และกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์

สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และ กลุ่มบริษัท ทรู

ปี พ.ศ.๒๕๕๖

ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น

 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

ปี พ.ศ.๒๕๕๖

ผลงานยอดเยี่ยม โครงการประกวดผลงานครู ปี ๒๕๕๖  "สื่อทรูปลูกปัญญา สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ Student Centric"   รางวัลการศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT  ณ  Seoul Science High School, Itaewon elementary school และ Charmseam Elementary School ประเทศเกาหลี

สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และ กลุ่มบริษัท ทรู

ปี พ.ศ.๒๕๕๖

ชนะเลิศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด ประเภท สื่อ- นวัตกรรมทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สกสค.)

ปี พ.ศ.๒๕๕๗

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดผลงานครู สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปี พ.ศ.๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

ปี พ.ศ.๒๕๕๗

รางวัลเชิดชูเกียรติ   “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

คุรุสภา

ปี พ.ศ.๒๕๕๗

รางวัล สุดยอดครูดี  โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ระดับจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สกสค.)

ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนครูสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก เข้าคัดเลือกรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”ในระดับจังหวัด

เทศบาลเมืองนครนายก

ปี พ.ศ.๒๕๕๗

เข้าร่วมนำผลงานสื่อนวัตกรรมครูและนักเรียนโดยใช้สื่อทรูปลูกปัญญา จัดแสดงนิทรรศการในทรูปลูกปัญญา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๔
ระดับประเทศ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ปี พ.ศ.๒๕๕๘

ชนะเลิศ การประกวดผลงานครู สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปี พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง

ปี พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้ฝึกสอนนักเรียน ชนะเลิศ การประกวดโครงงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับภาคตะวันออก ปี พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลตำบลบ้านเพจังหวัดระยอง

ปี พ.ศ.๒๕๕๘

รางวัล สุดยอดครูดี  โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ระดับภาค

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สกสค.)

ปี พ.ศ.๒๕๕๘

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้นป.4-ป.6งานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

ปี พ.ศ.๒๕๕๘

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครนายก ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อศิษย์ ประจำปี ๒๕๕๘

จังหวัดนครนายก

ปี พ.ศ.๒๕๕๘

รางวัลชมเชย การประกวดผลงานครู สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประเทศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ปี พ.ศ.๒๕๕๙

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดผลงานครู สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เทศบาลเมืองวังนำ้เย็น จังหวัดสระแก้ว

ปี พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับภาคตะวันออก

เทศบาลเมืองวังนำ้เย็น จังหวัดสระแก้ว

ปี พ.ศ.๒๕๕๙

ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับภาคตะวันออก

เทศบาลเมืองวังนำ้เย็น จังหวัดสระแก้ว